مجسمه ی فردوسی و آرامگاه فردوسی در شهر توس


- دانایی توانایی به بار می آورد  ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد .

- گوش شنونده  همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است .

- خرد برترین هدیه الهی است .

- خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست .

- کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است .

- بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است .

- خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند .

- خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است .

- کسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد .

- دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی .

- چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست .

- بی خردی  است، که بگویم  کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد.

- رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست.

- اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری  .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری.

- کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد .

- این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست.

- فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است . 

- کسی که به آبادانی  می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند.

- آزادگان را کاهلی ، بنده می سازد.

 - فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید.

- کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت.

- ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید.

- آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود.

- دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم  باید مانند راز گفت.

- جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد.


.....................................................................

اگه از این پست خوشت اومده نظر بده!

.....................................................................